Pinterest Twitter Youtube Facebook Instagram Location Close Search Arrow Profile Cart Peugeot

Privacy-en cookiebeleid

Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

https://www.be.peugeot-saveurs.com is de website van de vennootschap PEUGEOT SAVEURS SNC met een kapitaal van 3 554 000 euro, ingeschreven in het handelsregister van Besançon met nummer RCS676180169, vertegenwoordigd op het Belgisch en Luxemburgs grondgebied door de vennootschap PEUGEOT SAVEURS BELUX, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 0889.909.375.


Maatschappelijke zetel:

PEUGEOT SAVEURS SNC

ZA LA BLANCHOTTE

25440 QUINGEY

FRANKRIJK

Telefoon: +33 (0)3 85 78 36 15

E-mailadres: support-france@peugeot-saveurs.com

 

Zetel PEUGEOT SAVEURS BELUX:

PEUGEOT SAVEURS BELUX

Atomiumsquare 1, Bus 510,

1020 Brussel

België

Telefoon: + 32 2.347.34.75

E-mailadres: support-belgium@peugeot-saveurs.com

 

Terminologie:

Website: dit is de website https://www.be.peugeot-saveurs.com, alsook de mobiele versie en desktopversie.

Gegevensverzameling en doeleinden van de verwerking:

PEUGEOT SAVEURS BELUX verzamelt persoonsgegevens van elke Gebruiker die op onze Website surft, ze registreert wie er iets bestelt, in het bijzonder door gebruik te maken van cookies overeenkomstig de geldende wetgeving.

Deze gegevensverzameling vindt plaats wanneer de Gebruiker:

 • een account aanmaakt;
 • zich inschrijft op de nieuwsbrieven of alerts van PEUGEOT SAVEURS BELUX;
 • een bestelling plaatst of een retourverzoek indient via de Website;
 • producten in zijn winkelmandje plaatst door middel van functiecookies (zie paragraaf “Cookies”), zodat hij zijn aankoop verder kan afronden;
 • de Klantendienst van PEUGEOT SAVEURS BELUX contacteert met elke te zijner beschikking staand communicatiemiddel, zoals e-mail, telefoon, enz.;
 • deelneemt aan een promotiespel/wedstrijdspel;
 • op de Website surft en artikelen raadpleegt;
 • een opmerking of een mening over een artikel schrijft;
 • een mening deelt met een vriend door een e-mail te sturen vanuit een artikelfiche;
 • een mening deelt via Facebook, Google, Twitter, Instagram of Pinterest vanuit een artikelfiche;
 • op de Website een vragenlijst of een formulier invult om informatie op te geven.

 

De verzamelde gegevens zijn noodzakelijk voor de volgende verwerkingen:

 • Beheer en opvolging van de handelsrelaties tussen PEUGEOT SAVEURS BELUX en de Klant (in het bijzonder de handelingen betreffende bestellingen, levering en retours, verrichtingen, betalingen en facturen, klachten, enz.);
 • Organisatie van alert-, mening- en nieuwsbriefdiensten;
 • Verzending van commerciële prospectie;
 • Personalisering van de inhoud van de Website, tonen van gerichte publiciteit, met name op sociale netwerken, delen van informatie met onze commerciële partners, opstellen van statistieken om het bereik te meten en voor marketingonderzoeken;
 • Organisatie van promotiespellen;
 • Fraudebestrijding en -preventie bij betaling van de bestelling;

Aanwervingen en sollicitaties.

Aanmaak van een account, formulieren en vragenlijsten

De Gebruiker moet op de Website alle velden invullen van het formulier om een account aan te maken of alle velden van het contactformulier (vragenlijst).
Alle gevraagde informatie is verplicht. De Gebruiker moet hierop antwoorden.

Bij gebrek aan een antwoord zal de account niet worden aangemaakt of het contactformulier niet worden gevalideerd. PEUGEOT SAVEURS BELUX zal geen gevolg geven aan verzoeken van de Gebruiker.

Telefoonnummer en postadres

Het postadres en het telefoonnummer van de Gebruiker zijn noodzakelijk voor de verwerking en het beheer van bestellingen, alsook voor de handelsrelaties tussen PEUGEOT SAVEURS BELUX en de Gebruiker.

PEUGEOT SAVEURS BELUX gebruikt deze persoonsgegevens ook voor commerciële prospectie.

De Gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zich hier op de Website eenvoudig en kosteloos tegen te verzetten in de rubriek “Mijn account”, of per post op het volgende adres:

PEUGEOT SAVEURS BELUX, Juridische dienst, Atomiumsquare 1, bus 510, 1020 Brussel, België.

Toestemming

De uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker is vereist voorafgaand aan elke verzameling van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben (behalve voor verwerkingen voor het beheer van bestellingen).

Ontvangers van de gegevens

De verzamelde gegevens zijn bestemd voor gebruik door PEUGEOT SAVEURS BELUX. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan commerciële of publicitaire partners, kredietinstellingen, dienstverleners voor klantenmeningen en de politiediensten in het kader van gerechtelijke vorderingen.

Om een zo goed mogelijke dienstverlening te garanderen, kunnen de gegevens ook verwerkt worden door verwerkers waarop PEUGEOT SAVEURS BELUX een beroep doet in het kader van de personalisering van de inhoud van de Website, de verzending van bestellingen, de invordering van schulden, fraudepreventie en -bestrijding, het ter beschikking stellen van de community chat.

Recht op toegang, verbetering en verwijdering

Overeenkomstig de geldende bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens beschikt de Gebruiker over een recht op beperking van de verwerking, een recht op toegang, verbetering, verwijdering en overdraagbaarheid van gegevens die op hem betrekking hebben. De Gebruiker kan zich uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Dit kan middels schrijven gericht aan PEUGEOT SAVEURS BELUX, Juridische dienst, Atomiumsquare 1, Bus 510, 1020 Brussel, België, of online door het formulier “De klantendienst contacteren” in te vullen.

De Gebruiker geeft zijn naam, voornaam en postadres op. Het verzoek moet ondertekend zijn en vergezeld gaan van een geldig identiteitsbewijs met zijn handtekening erop. De Gebruiker kan het adres meegeven waarop het antwoord hem moet worden toegestuurd.

PEUGEOT SAVEURS BELUX beschikt over een termijn van 1 maand te rekenen vanaf ontvangst van het verzoek van de Gebruiker om hierop te antwoorden. Na afloop van deze termijn kan de Klant zich wenden tot de CNIL in geval van een negatief antwoord of het uitblijven van een antwoord van PEUGEOT SAVEURS BELUX.

Ten slotte beschikt de Gebruiker ook over het recht om zich te wenden tot de bevoegde administratieve autoriteit als hij meent dat zijn rechten niet gerespecteerd werden.

Doorgeven van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

PEUGEOT SAVEURS BELUX deelt de Gebruiker mee dat zijn persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar dienstverleners in de Verenigde Staten voor de optimalisering van haar reclamecampagnes. Deze dienstverleners leven de regels van het “Privacy Shield” na. PEUGEOT SAVEURS BELUX kan gegevens doorgeven betreffende de handelsrelatie met de klant.

Bewaartermijn van de gegevens

PEUGEOT SAVEURS BELUX mag uw persoonsgegevens bewaren zolang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld.

PEUGEOT SAVEURS BELUX bewaart de gegevens gedurende vijf jaar te rekenen vanaf het moment dat een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet:

 • de laatste bestelling,
 • de laatste keer dat werd ingelogd op de klantenaccount,
 • de laatste oproep naar de klantendienst,
 • de verzending van de laatste e-mail naar de klantendienst,
 • het klikken op een hypertekstlink van een e-mail van PEUGEOT SAVEURS BELUX,
 • het plaatsen van producten in het winkelmandje zonder dat de aankoop doorgaat,
 • een positief antwoord op een e-mail van PEUGEOT SAVEURS BELUX met de vraag of de klant commerciële prospectie wil blijven ontvangen na het verstrijken van de termijn van vijf jaar.

Na afloop van deze termijn worden de gegevens van de klant of prospect vernietigd of geanonimiseerd.

Informatie waarmee het bewijs kan worden geleverd van een recht of een overeenkomst, of informatie die bewaard moet worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting, kangearchiveerd blijven overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

Beveiligingsmaatregelen van PEUGEOT SAVEURS BELUX om de bescherming van de persoonsgegevens te garanderen

PEUGEOT SAVEURS BELUX maakt gebruik van elk technisch middel overeenkomstig de stand van de techniek om de integriteit, beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens te bewaren, en met name om te voorkomen dat zij verspreid, vervormd of beschadigd worden, of dat niet-bevoegde derden er toegang toe zouden hebben.

Bij plaatsing van de bestelling wordt geen enkel bankgegeven verzameld noch opgeslagen door PEUGEOT SAVEURS BELUX. PEUGEOT SAVEURS BELUX gebruikt de diensten van PCI-DSS-gecertificeerde dienstverleners om de beveiliging van betalingen te garanderen.

Bestemming van de persoonsgegevens na overlijden

PEUGEOT SAVEURS BELUX deelt de Gebruiker mee dat hij bij leven instructies kan geven over de bewaring, wissing en mededeling van zijn persoonsgegevens na zijn overlijden. Deze instructies kunnen algemeen of specifiek zijn. De Gebruiker kan zijn instructies te allen tijde wijzigen of intrekken. Hiertoe kan de Gebruiker contact opnemen met PEUGEOT SAVEURS BELUX, Juridische dienst, Atomiumsquare 1, bus 510, 1020 Brussel, België of online door het formulier “De klantendienst contacteren” invullen.

Nieuwsbrieven PEUGEOT SAVEURS BELUX

De Gebruiker kan zich inschrijven voor de nieuwsbrief van PEUGEOT SAVEURS BELUX en er zo voor kiezen om regelmatig geïnformeerd te worden over aanbiedingen op de Website.

Hij heeft te allen tijde de mogelijkheid om de informatie die hij wenst te ontvangen te wijzigen of zich uit te schrijven door te klikken op de hiervoor bestemde link onder aan elke nieuwsbrief. Voor Klanten die een abonnement genomen hebben op de nieuwsbrief is deze link is ook toegankelijk op de Website in de rubriek “Mijn account”.

Commerciële prospectie

Overeenkomstig artikel 5 van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens kan PEUGEOT SAVEURS BELUX elektronisch commerciële prospectie versturen naar de Gebruiker als hij reeds klant is van PEUGEOT SAVEURS BELUX, als hij zich er bij de aanmaak van zijn account niet tegen verzet heeft commerciële prospectie te ontvangen en de prospectie producten of diensten betreft die te vergelijken zijn met diegene die de Gebruiker reeds heeft afgenomen bij PEUGEOT SAVEURS BELUX.

Hij heeft te allen tijde de mogelijkheid om zich uit te schrijven door te klikken op de uitschrijflink op de Website in de rubriek “Mijn account”.

Gebruikers die niet het voorwerp van telefonische commerciële prospectie willen uitmaken, wordt meegedeeld dat zij het recht hebben om zich te verzetten tegen telefonische klantenwerving door hun vaste en/of mobiele telefoonnummers in te geven op de gratis verzetslijst die toegankelijk is via de website http://www.bloctel.gouv.fr/. De Gebruiker wordt meegedeeld dat binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de bevestiging van zijn inschrijving rekening wordt gehouden met zijn verzoek. Deze inschrijving geldt voor een periode van 3 jaar.

Alerts

Een geïdentificeerde Gebruiker kan zich inschrijven op de alerts van PEUGEOT SAVEURS BELUX. Hij kan zich op elk moment uitschrijven van de alerts waar hij zich voor had opgegeven.

Meningen

Met deze dienst kan de Gebruiker op de Website een mening geven over een aangekocht product en zijn ervaring delen. Gepubliceerde meningen zijn te allen tijde publiek toegankelijk en beschikbaar op de Website. De Gebruiker geeft PEUGEOT SAVEURS BELUX de toestemming om zijn mening over het product op de Website te publiceren en mee te delen.

De mening mag geen boodschap zijn tegen een derde natuurlijke persoon of rechtspersonen met een smadelijk, beledigend, strafbaar, vulgair, lasterlijk karakter, noch racistisch zijn of aanzetten tot discriminatie, andermans eer/reputatie schaden, gewelddadig of pornografisch zijn, en moet meer in het algemeen de geldende wetgeving naleven.

In dit verband behoudt PEUGEOT SAVEURS BELUX zich het recht voor om elke mening te verwijderen die bovenvermelde bepalingen niet respecteert.

PEUGEOT SAVEURS BELUX kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze meningen.

Cookies

1. Definitie cookie
Een cookie is een tekstbestandje dat op uw terminal (computer, tablet of mobiel toestel) geplaatst wordt wanneer de Gebruiker een website bezoekt. Met het cookie kan een website de Gebruiker herkennen, hem helpen om tussen pagina’s op een website te surfen, hem beveiligde verbindingen aanbieden en onthouden wat zijn voorkeuren zijn voor latere bezoeken.

PEUGEOT SAVEURS BELUX maakt gebruik van cookies om de Gebruiker (al dan niet klant) te herkennen wanneer hij inlogt op de Website. PEUGEOT SAVEURS BELUX gebruikt ook de “Localstorage” van de internetgebruiker, die werkt volgens hetzelfde principe als cookies. Wanneer cookies verwijderd worden, wordt ook de “Localstorage” van de internetgebruiker verwijderd.

2. Toestemming
Om bepaalde cookies in de browser van de Gebruiker te plaatsen, is zijn uitdrukkelijke toestemming vereist.

3. Verwijdering van cookies
De Gebruiker kan de cookies die op zijn terminal zijn opgeslagen te allen tijde verwijderen. Daarvoor hoeft hij enkel de gepaste instellingen te selecteren in zijn browser.

Deze uitschakeling zal er echter toe leiden dat bepaalde functies van de Website voor de personalisering van de diensten van PEUGEOT SAVEURS BELUX niet langer toegankelijk zijn.

4. De verschillende types gebruikte cookies

 • Strikt noodzakelijke cookies: met deze cookies kunt u op de Website surfen; ze zijn onontbeerlijk voor de goede werking van de Website. Als u ze uitschakelt, zult u moeilijkheden ondervinden bij het Gebruik van de Website en zal u geen toegang meer hebben tot bepaalde functies.
 • Functiecookies: met deze cookies kunnen uw voorkeuren en uw keuzes onthouden worden om uw ervaring op de Website te personaliseren.
 • Prestatiecookies en statistische cookies; deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop Gebruikers de Website gebruiken (aantal bezoeken, aantal geraadpleegde pagina’s, bezoekersactiviteit) met de analysetools van Google Analytics en Facebook, en kunnen gebruikt worden samen met onze commerciële partners. Met deze cookies kunnen we ook problemen met de werking van de Website opsporen en oplossen en deze verbeteren.
 • Reclamecookies; deze cookies slaan informatie op om u gepersonaliseerde reclame te tonen die aangepast is aan uw interesses. Zij helpen ons ook om de activiteit op onze publiciteitsruimten en het bereik te meten, enz.
 • Partnercookies: met deze cookies die door partnervennootschappen op de terminal geplaatst worden, kunnen de op de Website geraadpleegde of gekochte artikelen geïdentificeerd worden en navigatiegegevens verzameld worden om het reclameaanbod voor de Gebruiker buiten de Website te personaliseren. In het kader van dergelijke reclamepartnerschappen kan PEUGEOT SAVEURS BELUX genoodzaakt zijn om aan de partner gegevens door te geven over de artikelen die de Gebruiker geraadpleegd heeft bij zijn bezoek aan de Website, alsook over de aard van zijn aankopen. De uitschakeling van deze cookies zal ertoe leiden dat bepaalde functies van de partnervennootschappen van PEUGEOT SAVEURS BELUX niet langer toegankelijk zijn.
 • Buttons sociale netwerken: PEUGEOT SAVEURS BELUX stelt aan internetgebruikers deelknoppen (in het bijzonder voor Facebook) en plug-ins voor sociale netwerken ter beschikking. Als de Gebruiker bijvoorbeeld ingelogd is op Facebook wanneer hij op de website surft, kan Facebook zijn bezoek meteen linken aan zijn Facebook-gebruikersaccount, ook al heeft de Gebruiker de deelknop niet gebruikt. Als de Gebruiker met de plug-ins werkt, bijvoorbeeld door op de “Vind ik leuk”-knop te klikken of een commentaar achter te laten, dan wordt de bijhorende informatie doorgegeven naar en opgeslagen op een Facebookserver. Ze wordt gepubliceerd op de Facebookaccount van de Gebruiker.
  Het beheer van de gegevens verzameld door Sociale Netwerken via buttons gebeurt niet door PEUGEOT SAVEURS BELUX. De Gebruiker moet kennisnemen van het beleid inzake bescherming van persoonsgegevens gepubliceerd door de betrokken Sociale Netwerken, en dit om de verwerkings- en gebruiksvoorwaarden te kennen voor de gegevens die door hen verzameld worden, alsook de mogelijke instellingen waarover hij beschikt om zijn privacy te beschermen. Als de Gebruiker niet wenst dat het Sociale Netwerk de informatie die via PEUGEOT SAVEURS BELUX werd verzameld aan zijn gebruikersaccount op het Sociale Netwerk linkt, moet hij bij het Sociale Netwerk uitloggen alvorens hij de Website raadpleegt.

 

5. Cookiebeheer

Voor het beheer van cookies en uw keuzes is de configuratie van elke browser anders. Ze staat beschreven in het helpmenu van uw browser, waar u te weten kunt komen hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen.

 

5.1 Beheersmodule voor cookies

PEUGEOT SAVEURS BELUX stelt aan de Gebruikers van de Website een module ter beschikking waarmee ze zich kunnen verzetten tegen de cookies die op Website geplaatst worden. Hiertoe kan de Gebruiker op het informatielint klikken op de button “Ik personaliseer” met de functies van de geplaatste cookies, of klikken op het tabblad “Mijn account”, rubriek “Mijn cookies”. Hij heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn keuzes aan te passen via de rubriek “Mijn cookies”.

5.2. Uitschakeling van cookies in de voornaamste browsers:

 • Internet Explorer
  1) Kies “Internetopties” in het menu “Tools”
  2) Klik vervolgens op het tabblad “Privacy”
  3) Klik op de knop “Geavanceerd” om het venster “Geavanceerde privacy-instellingen” te tonen.
  4) Vink vervolgens het vakje “Automatisch beheer van cookies negeren” aan, selecteer “Weigeren” en sla uw voorkeuren op door op “OK” te klikken.

 

 • Mozilla Firefox
  1) Klik op “Tools” in het menu boven aan de pagina, dan op “Opties”
  2) Selecteer het tabblad “Privacy”
  3) Stel het menu “Bewaarregels” in, klik op “Gepersonaliseerde instellingen gebruiken voor de historiek”
  4) Vink het vakje “Cookies van derden accepteren” uit en sla uw voorkeuren op door op “OK” te klikken.

 

 • Google Chrome
  1) Klik in het menu op “Instellingen” en dan op “Geavanceerde parameters weergeven”
  2) Selecteer het tabblad “Privacy” en dan het menu “Instellingen voor content”.
  3) Vink het vakje “Cookies en gegevens van websites van derden blokkeren” aan en sla uw voorkeuren op door op “OK” te klikken.
 • Safari
  1) Klik in het menu boven aan de pagina op “Safari” en dan op “Voorkeuren”.
  2) Klik op het tabblad “Privacy”.
  3) Vink het vakje “Cookies accepteren” uit en sla uw voorkeuren op.

5.3 Uitschakeling via een interprofessioneel platform

U kunt ook inloggen op de website Youronlinechoices van de European Digital Advertising Alliance (EDAA), die in België beheerd wordt door het Interactive Advertising Bureau France.

Dit Europese platform wordt gedeeld door duizenden professionals die werken rond reclame op internet en vormt een centrale interface waarmee u uw weigering of aanvaarding kunt uitdrukken van cookies die gebruikt kunnen worden om mogelijk op uw terminal getoonde reclame aan te passen aan uw surfgedrag: http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/.

PEUGEOT SAVEURS BELUX deelt de Gebruiker mee dat deze procedure niet voorkomt dat er reclame getoond wordt op de websites die u bezoekt. U blokkeert hiermee enkel de technologieën waarmee reclame getoond wordt die aangepast is aan uw interesses.

Webbakens

PEUGEOT SAVEURS BELUX gebruikt webbakens op bepaalde pagina’s van de Website waarmee het aantal bezoekers van de pagina geteld kan worden.

Deze Webbakens kunnen gebruikt worden bij sommige van onze commerciële partners, in het bijzonder om de doeltreffendheid van bepaalde reclameboodschappen te meten en te verbeteren.

De informatie die verzameld wordt via deze webbakens is anoniem en maakt het mogelijk om te weten hoe vaak bepaalde pagina’s op de Website bezocht worden, en dit om de Gebruikers van de Website beter bij te staan.

Fraudepreventie en -bestrijding

De verzamelde gegevens worden ook gebruikt in het kader van fraudepreventie en -bestrijding, in het bijzonder voor bankkaarten.

PEUGEOT SAVEURS BELUX behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens die de Klant meedeelt te controleren bij plaatsing van de bestelling, en alle noodzakelijk  maatregelen te nemen om na te gaan of de persoon van wie de bankrekening gedebiteerd wordt wel degelijk diegene is die de bestelling geplaatst heeft, dit om elke frauduleuze betaling te vermijden. Deze controle kan de vorm aannemen van een verzoek om een identiteits- of woonstbewijs.

Bij gebrek aan antwoord van de Klant behoudt PEUGEOT SAVEURS BELUX zich het recht voor om de bestelling van de Klant te annuleren.

Aanwervingen en sollicitaties

De verzamelde informatie op naam wordt met de computer verwerkt, overeenkomstig de geldende bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens, met als doel sollicitaties te beheren en op te volgen via aanwervingssoftware op onze Website. De verwerkingsverantwoordelijke is de vennootschap PEUGEOT SAVEURS BELUX (zie “Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke”).

De verzamelde gegevens zijn bestemd voor gebruik door PEUGEOT SAVEURS BELUX voor het beheer en de follow-up van sollicitaties en aanwervingen, en worden bewaard gedurende 1 jaar te rekenen vanaf ontvangst van de sollicitaties.

Sollicitanten hebben recht op beperking van de verwerking, een recht op toegang, verbetering en verwijdering en overdraagbaarheid van de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben. Sollicitanten hebben recht om zich te wenden tot de bevoegde administratieve autoriteit als zij menen dat hun rechten niet gerespecteerd worden.

De sollicitant kan zich uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Hiertoe hoeft de sollicitant enkel contact op te nemen met PEUGEOT SAVEURS BELUX, Juridische dienst, Atomiumsquare 1, bus 510, 1020 Brussel, België.

Hij geeft hierbij zijn naam, voornaam en postadres op. Zijn verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn, en het adres vermelden waarop het antwoord hem moet worden toegestuurd. Hij krijgt dan antwoord binnen een termijn van 1 maand volgend op de ontvangst van het verzoek, waarbij de datum van de poststempel geldt.