Pinterest Twitter Youtube Facebook Instagram Location Close Search Arrow Profile Cart Peugeot

ALG

PEUGEOT SAVEURS SNC

Société en nom collectif [vennootschap onder firma] met een kapitaal van 3 554 000 euro

Maatschappelijke zetel: Quingey (25440)

676180169 RCS de Besançon

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP DE WEBSITE TUSSEN EEN PROFESSIONAL: EN EEN CONSUMENT

Versie 18 mei 2018

https://www.be.peugeot-saveurs.com wordt onderhouden door de vennootschap PEUGEOT SAVEURS SNC die hierboven wordt gedefinieerd en waarvan de gegevens de volgende zijn:

 • Directie publicatie: Dominique GARRETA
 • E-mail: DGarreta@peugeot-saveurs.com
 • Telefoon: +33 (0)3 85 78 36 15
ARTIKEL 1: TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden worden afgesloten tussen enerzijds de vennootschap PEUGEOT SAVEURS SNC, met een kapitaal van 3 554 000 euro, in België en Luxemburg vertegenwoordigd door de vennootschap PEUGEOT SAVEURS BELUX, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Quingey (25440) in Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 0889.909.375, hierna PEUGEOT SAVEURS BELUX, Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 1020 Brussel, Atomiumsquare 1, bus 510, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0889.909.375 en anderzijds elke natuurlijke persoon, hierna “de Klant”, die wenst tot een aankoop over te gaan via de website https://www.be.peugeot-saveurs.com (hierna de “Webwinkel”) van PEUGEOT SAVEURS BELUX. Via de Webwinkel kunnen de Producten van deze vennootschap (hierna de “Producten”) te koop worden aangeboden aan internetgebruikers, niet-professionele eindconsumenten die naar de Webwinkel surfen (hierna “Gebruikers”). Aankopen met het oog op herverkoop van de Producten zijn niet toegestaan. PEUGEOT SAVEURS BELUX behoudt zich bijgevolg het recht voor om elke bestelling van Producten te weigeren die bestemd lijkt voor de herverkoop van Producten. Voor de toepassing van onderhavige voorwaarden wordt overeengekomen dat de Gebruiker en PEUGEOT SAVEURS BELUX gezamenlijk de “Partijen” genoemd worden en individueel “Partij”, en dat een Gebruiker die een bestelling gevalideerd heeft daarna “Koper” genoemd wordt (artikel 5.4). De rechten en plichten van de Gebruiker zijn noodzakelijkerwijs van toepassing op de Koper.

De Algemene verkoopsvoorwaarden bepalen in het bijzonder de voorwaarden voor bestelling, betaling, levering en het beheer van eventuele retours van Producten besteld door de Koper.

PEUGEOT SAVEURS BELUX en de Klant komen overeen dat onderhavige Algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden, en in het bijzonder de algemene verkoopsvoorwaarden van de papieren verkoopcatalogus van PEUGEOT SAVEURS BELUX die niet van toepassing zijn op verkoop op afstand, evenals de voorwaarden die gelden voor verkoop in de winkel of via andere distributie- en handelskanalen.

De Algemene verkoopvoorwaarden zijn op elk moment raadpleegbaar in de Webwinkel en hebben in voorkomend geval voorrang op elk ander tegenstrijdig document.

De Gebruiker verklaart kennis genomen te hebben van onderhavige Algemene verkoopsvoorwaarden en ze aanvaard te hebben door het daartoe bestemde vakje aan te vinken alvorens de online bestelprocedure uit te voeren.

Elke bestelling die door de Gebruiker wordt gevalideerd, geldt als verkoopcontract en als aanvaarding van alle bepalingen van onderhavige voorwaarden.

Aangezien deze Algemene verkoopvoorwaarden aan verdere wijzigingen onderhevig zijn, is de versie die van toepassing is op de aankoop van de Koper diegene die geldt in de Webwinkel op de datum dat de bestelling geplaatst wordt.

Behoudens bewijs van het tegendeel vormen de gegevens die geregistreerd staan in het informaticasysteem van PEUGEOT SAVEURS BELUX het bewijs van het geheel van verbintenissen aangegaan met de Koper.

De Gebruiker verklaart meerderjarig en volledig rechtsbekwaam te zijn. Indien dat niet het geval is, vallen de raadpleging van de Webwinkel en de Producten onder de verantwoordelijkheid van zijn wettelijke vertegenwoordiger. Deze wettelijke vertegenwoordiger is ertoe gehouden onderhavige bepalingen na te leven. In elk geval moet de wettelijke vertegenwoordiger bij de doorgifte van persoonsgegevens zelf het inschrijvingsformulier invullen of de minderjarige expliciet de toestemming geven om genoemd formulier in te vullen; de bepalingen betreffende persoonsgegevens van artikel 12 hieronder zijn dan van toepassing.

De Koper erkent de vereiste hoedanigheid te hebben om een contract af te sluiten voor de Producten in de Webwinkel en deze aan te kopen.

Elke bestelling van een Product in de webwinkel houdt de raadpleging en de expliciete aanvaarding in van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden (hierna “Algemene verkoopsvoorwaarden”), zonder dat een eigenhandig geschreven handtekening van de Gebruiker echter een voorwaarde is voor deze aanvaarding. Wij verzoeken u dan ook deze Algemene verkoopsvoorwaarden aandachtig te lezen bij elke nieuwe bestelling die u plaatst.

Wij herinneren eraan dat het briefgeheim niet gegarandeerd is op het internet en dat elke internetgebruiker alle gepaste maatregelen moet nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting met eventuele online virussen.

ARTIKEL 2. PRODUCTEN

De Producten die door PEUGEOT SAVEURS BELUX te koop worden aangebonden zijn diegene die voorkomen in de Webwinkel op het moment dat de Gebruiker de Webwinkel raadpleegt. Zij worden aangeboden volgens de beschikbare voorraad.

PEUGEOT SAVEURS BELUX biedt de Producten in de Webwinkel aan overeenkomstig artikel VI.45, §1, 1° WER, dat voorziet in de mogelijkheid voor de Gebruiker om vóór de definitieve bestelling de essentiële kenmerken te kennen van de Producten die hij wenst aan te kopen.

De voornaamste kenmerken van de Producten en de illustraties worden weergegeven in de Webwinkel.

De keuze voor en de aankoop van een Product valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

De Klant is ertoe gehouden de beschrijving van elk Product te raadplegen om er de essentiële kenmerken van te kennen.

De foto’s van de Producten zijn louter indicatief. De foto’s van de catalogus zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product garanderen, in het bijzonder wat kleuren betreft. Bijgevolg kan PEUGEOT SAVEURS BENELUX niet aansprakelijk gesteld worden in geval van fouten of weglatingen op een van de foto’s van de Producten.

De aangeboden Producten zijn conform het dwingend recht en/of de toepasselijke openbare orde op het grondgebied waar de verkoop plaatsvindt.

ARTIKEL 3. PRIJS

De Producten worden gefactureerd op basis van de geldende prijzen op het moment dat de bestelling geregistreerd wordt.

De prijzen worden opgegeven in euro, inclusief alle belastingen en exclusief de leveringskosten, en zijn geldig voor de verschillende zones en landen van levering hieronder vermeld; hierbij wordt opgemerkt dat de belasting over de toegevoegde waarde diegene is die geldt op Belgisch grondgebied op de dag dat de bestelling gevalideerd wordt.

De prijzen houden rekening met alle belastingen die van toepassing zijn in het land van levering op de dag van de bestelling en elke wijziging van het wettelijk tarief van deze belastingen zal automatisch worden doorgerekend in de prijs van de Producten op de Website, op de datum bepaald door het toepassingsbesluit.

De volledige betaling moet gebeuren bij bestelling. De gestorte bedragen kunnen op geen enkel moment beschouwd worden als aanbetalingen of voorschotten. De prijzen in de Webwinkel zijn gegarandeerd tot de eventueel opgegeven uiterste geldigheidsdatum in de aanbieding.

De leveringskosten worden aan de Klant meegedeeld op het overzicht van de bestelling alvorens deze gevalideerd wordt, inclusief alle belastingen. Deze kosten zijn ten laste van de Klant en worden gefactureerd bovenop de verkoopprijs van de Producten.

De betaling die gevraagd wordt aan de Gebruiker komt overeen met het totale aankoopbedrag, met inbegrip van bovenvermelde kosten.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt.

De overdracht van het risico op verlies en beschadiging van de producten zal plaatsvinden na levering en ontvangst van de producten door de Klant.

PEUGEOT SAVEURS BELUX behoudt zich de mogelijkheid voor om haar prijzen te allen tijde te wijzigen, maar verbindt zich ertoe om de tarieven toe te passen die opgegeven zijn in de Webwinkel op het moment dat de bestelling van de Gebruiker geregistreerd wordt.

PEUGEOT SAVEURS BELUX wijst erop dat wanneer een foute prijs wordt opgegeven die manifest onjuist is (spotprijs), om welke reden dan ook (informaticabug, manuele fout, technische fout), de bestelling – ook al werd ze gevalideerd door de webwinkel – geannuleerd zal worden, waarvan de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht zal worden. Als de Klant dat wenst, zal hij zijn bestelling opnieuw kunnen plaatsen tegen de gecorrigeerde en exacte prijs.

België en Luxemburg:

 • Colissimo (levering aan huis): 5,95 euro
 • Pickup parcelshop (levering in ophaalpunt): 5,95 euro

Gratis voor elke aankoop boven 50 euro inclusief belastingen

ARTIKEL 4. VALIDERING VAN BESTELLINGEN EN ELEKTRONISCHE ONDERTEKENING

Bij de knop, dewelke door de gebruiker aangevinkt moet worden voor het plaatsen van de bestelling, staat uitdrukkelijk vermeld dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt.

Elke bestelling die door de Gebruiker met “klik” ondertekend wordt, vormt een onherroepelijke aanvaarding van het aanbod van PEUGEOT SAVEURS BELUX, waarop niet kan worden teruggekomen behalve in de gevallen die limitatief staan opgesomd in de Algemene verkoopsvoorwaarden, bijvoorbeeld bij de uitoefening van het “herroepingsrecht” of in het geval van “uitputting van de voorraad”.

De “klik” die hoort bij de procedure voor de authenticatie en de bescherming van de integriteit van boodschappen vormt een elektronische handtekening. Deze elektronische handtekening heeft tussen de Partijen de waarde van een eigenhandig geschreven handtekening.

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren alvorens zijn betaling gevalideerd wordt, of die nu uitgesteld wordt of niet.

ARTIKEL 5. REGISTRATIE EN VALIDERING VAN DE BESTELLING

5.1. Surfen in de Webwinkel

De Gebruiker kan kennisnemen van de verschillende Producten die door PEUGEOT SAVEURS BELUX te koop worden aangeboden in de Webwinkel.

De Gebruiker kan vrij surfen op de verschillende pagina’s van de Webwinkel, zonder daarmee een bestelling te plaatsen. Zo kan de Gebruiker surfen op verschillende pagina’s met Producten en hun essentiële kenmerken, beschikbaarheid, prijs alsook de gemiddelde levertermijnen en de prijs ervan raadplegen.

De Gebruiker kan te allen tijde klikken op een link “Contact”, waarmee hij PEUGEOT SAVEURS BELUX telefonisch of via e-mail kan contacteren indien nodig.

5.2. Registratie van een bestelling

De bestelling toont: de aard, omschrijving, hoeveelheid, beschikbaarheid en prijs van de producten die de Gebruiker geselecteerd heeft, de afgeleide portkosten (gemiddelde levertermijn en leverkost) al naargelang van de betrokken zone en het land van levering, alsook het totaalbedrag inclusief belastingen van de bestelling, met inbegrip van de geselecteerde verzendwijze en de kost daarvan.

Om de bestelling uit te voeren, moet de Gebruiker verplicht de volgende stappen doorlopen:

 • Het online bestelformulier invullen met opgave van alle referenties van de gekozen Producten. In geval van langere inactiviteit na het inloggen, is het mogelijk dat de selectie Producten die de Gebruiker gekozen had vóór deze inactiviteit niet langer gegarandeerd is. De Gebruiker zal dan verzocht worden om zijn Producten van bij het begin opnieuw te selecteren;
 • De onderdelen van de bestelling controleren en eventuele fouten opsporen en verbeteren;
 • De bestelling, de totaalprijs en de prijs all-in valideren;
 • Een leveringswijze selecteren;
 • De instructies van de online betaalserver volgen om de prijs all-in te betalen.

5.3 Controle van een bestelling

Alvorens zijn bestelling te bevestigen, wordt aan de Gebruiker gevraagd om zijn bestelling te controleren met een overzicht van alle opgegeven informatie (Producten, hoeveelheid, prijs inclusief belastingen, leveringskosten en -wijze, facturatieadres, leveringsadres, betalingswijze).

In dit stadium heeft de Gebruiker de mogelijkheid om zijn winkelmandje aan te vullen of te annuleren.

De Gebruiker wordt verzocht om de Algemene verkoopsvoorwaarden van PEUGEOT SAVEURS BELUX te raadplegen en/of af te drukken, en in het bijzonder de voorwaarden voor Herroeping en Retours (zie artikelen 9 en 10 hieronder).

5.4. Definitieve validering van de bestelling

Nadat hij zijn betaling geselecteerd en gevalideerd heeft en om zijn bestelling te valideren, moet de Gebruiker aan PEUGEOT SAVEURS BELUX bevestigen dat hij kennis genomen heeft van de Algemene verkoopsvoorwaarden en deze aanvaardt door te klikken op het hiertoe bestemde vakje enerzijds en door te klikken op “Valideren en de bestelling betalen”.

Vanaf dan is de bestelling geregistreerd en wordt ze onherroepelijk, onder voorbehoud van de effectieve betaling ervan. De Gebruiker wordt Koper. Zijn bestelling wordt geregistreerd in de computerregisters van PEUGEOT SAVEURS BELUX, die op hun beurt bewaard worden op een betrouwbare en duurzame drager, en wordt beschouwd als het bewijs van de contractuele relaties tussen de Partijen.

5.5. Bevestiging van de bestelling

Een overzicht van de contractuele informatie zal onverwijld via e-mail naar de Koper gestuurd worden op het e-mailadres dat de Koper opgegeven heeft tijdens de bestelprocedure. Deze bestelling omvat alle onderdelen van het contract tussen de Partijen.

PEUGEOT SAVEURS BELUX beveelt de Koper aan om de gegevens betreffende zijn bestelling en de Algemene verkoopsvoorwaarden die onderhevig zijn aan wijzigingen op papier of op een betrouwbare informaticadrager te bewaren. De toepasselijke Algemene verkoopsvoorwaarden zijn diegene die gelden in de Webwinkel op de datum dat de bestelling gevalideerd wordt.

De Koper is verplicht om na te gaan of de informatie die hij opgeeft aan PEUGEOT SAVEURS BELUX volledig en eensluidend is. Deze laatste kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele invoerfouten en een vertraagde of foute levering als gevolg hiervan. In dit verband zijn alle kosten voor herverzending ten laste van de Koper.

De Gebruiker ontvangt een elektronische bevestiging van verzending van de bestelling. De levering vindt plaats op het adres dat de Gebruiker opgegeven heeft bij de bestelling.

Tijdens voornoemde verschillende stappen van de bestelling verbindt de Gebruiker zich ertoe om onderhavige contractuele voorwaarden na te leven bij toepassing van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 6. BEWIJS VAN DE VERRICHTING

De computerregisters, die bewaard worden in informaticasystemen die voldoen aan de gangbare beveiligingsvoorwaarden, worden beschouwd als het bewijs van de communicatie en de bestellingen die tussen de Partijen plaatsgevonden hebben. Bestelbonnen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager, die kan worden voorgelegd als bewijs.

ARTIKEL 7. BETALING

Het door de Koper verschuldigde bedrag is het bedrag dat opgegeven wordt op de bestelbevestiging die via e-mail naar de Koper gestuurd wordt.

PEUGEOT SAVEURS BELUX aanvaardt voor alle bestellingen de volgende betaalmiddelen:

 • bankkaarten: Visa, MasterCard, American Express, andere betaalkaarten;
 • PayPal.

Betalingen uitgevoerd met een bankkaart gebeuren via het beveiligde 3D Secure-systeem dat het SSL-protocol (Secure Socket Layer) gebruikt, zodat de doorgegeven informatie door software versleuteld wordt en geen enkele derde hier kennis van kan nemen bij verzending over het netwerk. De verrichting wordt pas gedebiteerd van de bankkaart van de Gebruiker bij verzending van de producten.

PEUGEOT SAVEURS BELUX behoudt zich het recht voor om de behandeling van elke bestelling en elke levering op te schorten in geval van weigering van autorisatie tot betaling via bankkaart door de officieel erkende instanties of in geval van niet-betaling.

PEUGEOT SAVEURS BELUX behoudt de volledige eigendom van de verkochte Producten tot alle bedragen, inclusief kosten en belastingen, die de Koper voor zijn bestelling verschuldigd is, volledig geïnd zijn.

De eigendomsoverdracht van een Product dat door de Koper werd aangekocht bij PEUGEOT SAVEURS BELUX naar een derde valt niet onder de verantwoordelijkheid van PEUGEOT SAVEURS BELUX. Enkel de oorspronkelijke Koper van dit goed kan aanspraak maken op de bepalingen van de Algemene verkoopsvoorwaarden.

ARTIKEL 8. LEVERING

8.1. Levering

8.1.1. Leveringen:

Leveringen kunnen worden uitgevoerd in de zones en landen vermeld in artikelen 2 en 3: Producten-Prijzen.  De levering gebeurt op het adres dat wordt opgegeven wanneer de bestelling geplaatst wordt. De Gebruiker van de Webwinkel krijgt op elke pagina met Producten informatie over de leveringswijzen, -termijnen en -kosten van PEUGEOT SAVEURS BELUX.

De levering vindt plaats binnen de termijnen aangegeven in de verzonden bestellingsbevestiging. De bestelling zal geleverd worden binnen een termijn van maximaal veertien (14) werkdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag dat de Gebruiker zijn bestelling gevalideerd heeft, tenzij specifiek anders doorgegeven aan de Gebruiker voordat de bestelling geplaatst werd, en in elk geval vóór de definitieve validering van de bestelling. In dit laatste geval brengt PEUGEOT SAVEURS BELUX de Koper op de hoogte van de nieuwe levertermijn, die indien hij dat wenst zijn bestelling kan annuleren mits terugbetaling indien betaling reeds zou zijn uitgevoerd.

Op zon- en feestdagen kunnen er geen leveringen plaatsvinden. De Producten die PEUGEOT SAVEURS BELUX verkoopt kunnen naar keuze van de Koper op het moment van de bestelling geleverd worden op verschillende wijzen, die hieronder beschreven staan:

 • Levering in een Pickup parcelshop: Levering in een Pickup parcelshop in België en Luxemburg: kostprijs 5,95 euro.
 • Levering via Colissimo: Levering op het leveradres opgegeven door de Koper bij zijn bestelling: kostprijs 5,95 euro.

De levering zal worden uitgevoerd door een logistieke dienstverlener afhankelijk van de zone en het land van levering voor het forfaitaire bedrag opgegeven in de Webwinkel. De Koper is verplicht om zorgvuldig het leveradres op te geven en na te gaan of de informatie die hij opgeeft aan PEUGEOT SAVEURS BELUX volledig en eensluidend is. Deze laatste kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele invoerfouten en een vertraagde of foute levering als gevolg hiervan. In dit verband zijn alle kosten voor herverzending van de bestelling ten laste van de Koper.

8.2. Onbeschikbaarheid van een Product

In het geval dat een van de Producten niet beschikbaar is, zal de Koper uiterlijk bij levering van de bestelling daarvan op de hoogte gebracht worden. De Koper kan dan kiezen om ofwel, in voorkomend geval, de betaling te annuleren mits terugbetaling van de gestorte bedragen, ofwel een omruiling tegen een Product met een soortgelijke prijs en kenmerken in de Webwinkel. In dat geval annuleert PEUGEOT SAVEURS BELUX het saldo van de niet-beschikbare Producten en maakt zij een nieuwe bestelling aan op naam van de Koper, die aanleiding zal geven tot het opstellen van een nieuwe factuur ter vervanging van de eerste.

Indien omruiling onmogelijk is, behoudt PEUGEOT SAVEURS zich het recht voor om de bestelling van de Koper te annuleren en de gestorte bedragen terug te betalen.

Als hij het vervangende Product niet wenst te houden, kan de Koper een terugbetaling krijgen van het vervangen Product. Hiertoe dient de Koper het niet-gebruikte vervangende Product terug te sturen in zijn oorspronkelijke verpakking (bijvoorbeeld kistje, doosje) en indien mogelijk in het omhulsel ervan. Hierbij dient hij de procedure voor Productretour in artikel 10 te volgen.

PEUGEOT SAVEURS BELUX verbindt zich ertoe om de Koper uiterlijk binnen de dertig (30) dagen na diens betaling terug te betalen.

PEUGEOT SAVEURS BELUX kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de onbeschikbaarheid van het Product, noch kan dit aanleiding geven tot een schadevergoeding voor de Koper.

8.3. Late levering

In het geval dat de levering meer dan drie dagen te laat plaatsvindt, te rekenen vanaf de datum van de e-mail die  de Koper informeert dat het pakket verzonden is, moet de Koper deze vertraging via e-mail melden op het volgende adres: support-belgium@peugeot-saveurs.com

PEUGEOT SAVEURS BELUX zal dan een onderzoek uitvoeren bij de logistieke dienstverlener. Een onderzoek kan tot 21 werkdagen duren (uitgezonderd zaterdag, zondag en feestdagen), te rekenen vanaf de datum dat het geopend werd. Als het Product binnen die termijn teruggevonden wordt, zal het onmiddellijk opnieuw verstuurd worden naar het leveradres opgegeven door de Koper. Als het Product daarentegen aan het einde van de onderzoekstermijn van 21 werkdagen niet werd teruggevonden, wordt het pakket als verloren beschouwd. Na afloop van deze termijn zal PEUGEOT SAVEURS BELUX op haar kosten een vervangend Product opsturen naar de Koper.

Als het/de bestelde Product(en) niet meer beschikbaar is/zijn op dat moment, zal PEUGEOT SAVEURS BELUX aan de Koper een vervangend Product voorstellen met een soortgelijke prijs en kenmerken of aan de Koper het bedrag terugbetalen van de Producten en de leveringskosten die betrokken waren bij het verlies door de logistieke dienstverlener.

8.4. Niet-afhaling van het pakket bij de logistieke dienstverlener

De Koper is ertoe gehouden het pakket af te halen bij de logistieke dienstverlener binnen de termijnen opgegeven in het bericht dat deze laatste heeft achtergelaten. In geval van niet-afhaling binnen deze termijnen zal het pakket worden teruggestuurd naar PEUGEOT SAVEURS BELUX. De Producten zullen dan opnieuw verzonden worden naar de Koper op zijn kosten, te rekenen vanaf ontvangst door PEUGEOT SAVEURS BELUX van de betaling van genoemde kosten per cheque.

8.5. Niet-overeenstemmende en kapotte producten

8.5.1 Incident bij ontvangst van het pakket:

Bij ontvangst van zijn bestelling gaat de Koper in aanwezigheid van de bezorger na of de Producten conform zijn. In geval van onregelmatigheden die redelijkerwijze opgemerkt kunnen worden bij de levering (het Product is kapot, gedeukt of ontbreekt, het pakket is beschadigd of ontbreekt) moet de Koper verplicht:

 • Op de dag van ontvangst, in aanwezigheid van de bezorger, het voorbehoud duidelijk melden op de leverbon.
 • PEUGEOT SAVEURS BELUX via e-mail op de hoogte brengen van de situatie op het adres support-belgium@peugeot-saveurs.com, en dit binnen de drie dagen volgend op de levering door de logistieke dienstverlener.

Elke klacht die wordt ingediend na deze termijn of zonder voorbehoud op de leverbon zal worden geweigerd en PEUGEOT SAVEURS BELUX zal geenszins aansprakelijk kunnen worden gehouden.

PEUGEOT SAVEURS BELUX behoudt zich de mogelijkheid voor om aan de Koper te vragen om haar het betrokken Product terug te sturen overeenkomstig de procedure voor “Productretours” van artikel 10.

Als aan voormelde voorwaarden voldaan wordt, zal PEUGEOT SAVEURS BELUX ofwel overgaan tot omruiling, ofwel tot terugbetaling van het/de betrokken Product(en), ofwel tot het opnieuw verzenden van het ontbrekende Product (onder voorbehoud van de gegrondheid van het verzoek van de Koper).

8.5.2 Producten die niet overeenstemmen met de bestelbon:

Uiterlijk binnen de 5 dagen na levering en onder voorbehoud van de nog niet- ingebruikname van de goederen, moet de Koper bij PEUGEOT SAVEURS BELUX via e-mail op het volgende adres: Support-belgium@peugeot-saveurs.com, alle klachten indienen over een fout bij levering en/of Producten waarvan de aard niet overeenstemt met wat is opgegeven op de bestelbon. In geval van een Productretour moet de Koper de retourvoorwaarden van artikel 10 van onderhavige voorwaarden naleven.

8.6 Eigendomsvoorbehoud

Er wordt bovendien op gewezen dat de eigendom van de bestelde Producten slechts overgaat op de Koper bij volledige betaling van de gefactureerde prijs, inclusief leveringskosten.

ARTIKEL 9. HERROEPINGSRECHT

Herroepingstermijn:

Krachtens Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten en artikelen VI.47 e.v. van het Wetboek Economisch Recht, heeft elke consument het recht zijn bestelling te annuleren binnen een temrijn van 14 kalenderdagen volgend op de datum waarop hij het/de Artikel(en) ontvangen heeft, en dit zonder de redenen hiervoor te hoeven verantwoorden noch een vergoeding te betalen.

Op grond van deze Algemene verkoopsvoorwaarden wenst PEUGEOT SAVEURS BELUX aan de Koper een uitgebreide herroepingstermijn van 30 kalenderdagen toe te kennen. Deze herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop de Koper of een andere derde dan de vervoerder die is aangeduid door de Koper, de bestelling fysiek in zijn bezit neemt.

De Koper beschikt over een termijn van dertig (30) kalenderdagen om een terugbetalings- of omruilingsaanvraag in te dienen in zijn persoonlijke gedeelte op www.be.peugeot-saveurs.com/moncompte. De Koper kan het/de Product(en) dat/die hij besteld heeft kosteloos terugsturen. Deze termijn loopt vanaf de dag volgend op het afsluiten van het contract of de dag volgend op de ontvangst van het/de Product(en) door de Koper.

Herroepingsprocedure:

De Koper kan in zijn persoonlijke gedeelte rechtstreeks zijn terugbetalingsaanvraag indienen en eveneens een vooraf betaalde Colissimo-retourbon afdrukken. Retours houden geen kosten in voor de klant. De klant hoeft enkel de retourbon in het pakket te stoppen en zijn vooraf betaalde Colissimo-etiket op het pakket te kleven.

De Koper stuurt nieuwe Producten terug in hun oorspronkelijke verpakking met het opschrift PEUGEOT SAVEURS BELUX, uitsluitend per post, onverwijld en binnen een termijn van maximaal 30 dagen te rekenen vanaf zijn herroepingsbeslissing, naar het volgende adres:

PEUGEOT SAVEURS
C/O SGMN E-TRADE
Service Rétractation Clients e-shop PEUGEOT SAVEURS BELUX
2 Route de Beaune
71210 ECUISSES
FRANKRIJK

PEUGEOT SAVEURS BELUX beveelt de Koper eveneens aan om haar het verzendingsbericht mee te delen van de vervoerder van het/de teruggestuurde Product(en).

Terugbetalingsvoorwaarden:

Als de herroepingsprocedure door de Koper goed werd nageleefd, stelt PEUGEOT SAVEURS BELUX de Koper op de hoogte van de ontvangst van het pakket en gaat zij over tot terugbetaling van de gestorte bedragen binnen een termijn van maximaal veertien (14) dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de teruggestuurde Producten of, in voorkomend geval, te rekenen vanaf de mededeling van het verzendingsbewijs door de Koper, waarbij de te gebruiken datum de eerste van deze twee is.

PEUGEOT SAVEURS BELUX betaalt de prijs van de teruggestuurde Producten terug, evenals de leverkosten (tegen het standaard levertarief, ongeacht de leverwijze die gekozen werd bij bestelling). In geval van herroeping van een deel van de bestelling betaalt PEUGEOT SAVEURS BELUX de portkosten niet terug. Dit is een forfaitair bedrag per bestelling dat niet per artikel wordt bepaald.

De terugbetaling wordt uitgevoerd met hetzelfde betaalmiddel als datgene dat de Koper gekozen had bij zijn oorspronkelijke aankoop, behoudens expliciete toestemming van de Koper en onder het voorbehoud dat dit geenszins bijkomende kosten met zich meebrengt voor de Koper.

De Koper kan enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van waardevermindering van de Producten als gevolg van andere handelingen dan diegene die noodzakelijk zijn om de aard, de kenmerken en de correcte werking van de Producten vast te stellen. In dat geval behoudt PEUGEOT SAVEURS BELUX zich de mogelijkheid voor om haar schade die het gevolg is van een dergelijke waardevermindering te vergoeden door een forfaitair bedrag van 500 euro aan te rekenen dat in mindering wordt gebracht op het bedrag dat wordt terugbetaald bij toepassing van bovenstaande procedure.

ARTIKEL 10. PRODUCTRETOUR

De procedure voor “Productretour” heeft geen betrekking op de uitoefening van het herroepingsrecht door de Koper (zie artikel 9). Zij heeft betrekking op de gevallen met wettelijke garantie die het gevolg zijn van ofwel (een) Product(en) die/dat niet overeenstemt/overeenstemmen met de bestelling (artikel 8.5) of verborgen gebreken (artikel 11). Zij moet worden uitgevoerd binnen de voorgeschreven termijnen volgens onderstaande procedures:

Procedure voor Productretour

 • De Koper brengt PEUGEOT SAVEURS BELUX via e-mail naar support-belgium@peugeot-saveurs.com op de hoogte van zijn intentie om het/de Product(en) terug te sturen;
 • PEUGEOT SAVEURS BELUX bezorgt per kerende een dossiernummer en een af te drukken document dat bij het retourpakket moet worden gevoegd;
 • De Koper stuurt nieuwe Producten terug in hun oorspronkelijke verpakking met het opschrift PEUGEOT SAVEURS BELUX, samen met een toelichtend schrijven, uitsluitend per post, naar het volgende adres:

PEUGEOT SAVEURS
C/O SGMN E-TRADE
Service Rétractation Clients e-shop PEUGEOT SAVEURS BELUX
2 Route de Beaune
71210 ECUISSES
FRANKRIJK

 • PEUGEOT SAVEURS BELUX brengt de Koper op de hoogte van de ontvangst van het pakket en gaat over tot terugbetaling of omruiling.
 • PEUGEOT SAVEURS BELUX behoudt zich het recht voor om aan de Koper foto’s of verduidelijking te vragen alvorens de retour te valideren.

PEUGEOT SAVEURS BELUX beveelt de Koper aan om de Productretour uit te voeren via Colissimo, met tracking en een bijkomende verzekering die hem in voorkomend geval de vergoeding van de Producten garandeert ten bedrage van hun reële handelswaarde in geval van diefstal of verlies van deze goederen.

De Koper wordt erop gewezen dat geen enkele Productretour mogelijk is via de fysieke verkooppunten van PEUGEOT SAVEURS BELUX.

PEUGEOT SAVEURS BELUX behoudt zich het recht voor om de ontvangst te weigeren van een retour die haar niet gemeld werd of waarvoor de voorgaande instructies niet gevolgd werden. Een retour waarbij deze procedure niet nageleefd wordt en waarbij het pakket zoek raakt tijdens het vervoer kan door PEUGEOT SAVEURS BELUX niet in aanmerking worden genomen. Geen enkele vergoeding of terugbetaling kan in dat geval dan om die reden door de Koper geëist worden.

ARTIKEL 11. GARANTIES

11.1 Wettelijke garantie

Als onze producten vallen onder het wettelijk garantiestelsel voor zover zij normaal gebruikt werden en het onderhoudsadvies gevolgd werd.

Artikel 1604 Burgerlijk Wetboek:

“De verkoper moet aan de koper een zaak leveren die met de overeenkomst in overeenstemming is.

Levering is de overdracht van de verkochte zaak in de macht en het bezit van de koper.”

Artikel 1649ter, §4 Burgerlijk Wetboek:

“Gebrek aan overeenstemming ten gevolge van een verkeerde installatie van het consumptiegoed wordt gelijkgesteld met gebrek aan overeenstemming van het goed wanneer de installatie deel uitmaakt van de koopovereenkomst betreffende het goed en door de verkoper of onder diens verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

Hetzelfde geldt als een goed dat bestemd is om door de consument geïnstalleerd te worden, door deze geïnstalleerd wordt en de verkeerde installatie een gevolg is van een fout in de montagehandleiding.” 

Artikel 1649ter, §1 Burgerlijk Wetboek

“Voor de toepassing van artikel 1604, eerste lid, wordt het door de verkoper aan de consument geleverde consumptiegoed geacht slechts in overeenstemming met de overeenkomst te zijn indien :

1° het in overeenstemming is met de door de verkoper gegeven beschrijving ervan en de eigenschappen bezit van de goederen die de verkoper aan de consument als monster of als model heeft getoond;

2° het geschikt is voor elk bijzonder door de consument gewenst gebruik dat deze aan de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst heeft medegedeeld en dat de verkoper heeft aanvaard;

3° het geschikt is voor het gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen;

4° het de kwaliteit en prestaties biedt die voor goederen van dezelfde soort normaal zijn en die de consument redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van het goed en op de eventuele door de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger publiekelijk gedane mededelingen over de bijzondere kenmerken ervan, namelijk bij de reclame en de etikettering.” 

Artikel 1649quater, §1 Burgerlijk Wetboek

“De verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering.

De termijn van twee jaar bedoeld in het eerste lid wordt opgeschort tijdens de periode vereist voor de herstelling of de vervanging van het goed of in geval van onderhandelingen tussen de verkoper en de consument met het oog op een minnelijke schikking.

In afwijking van het eerste lid kunnen voor de tweedehandsgoederen de verkoper en de consument een kortere termijn dan twee jaar overeenkomen zonder dat die termijn korter dan één jaar mag zijn.” 

 Artikel 1641 Burgerlijk Wetboek

“De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak, die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht.”

Artikel 1648 Burgerlijk Wetboek

“De rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen een korte tijd, al naar de aard van de koopvernietigende gebreken en de gebruiken van de plaats waar de koop gesloten is.” 

Artikel 1649quater, §5 Burgerlijk Wetboek

“De bepalingen in dit hoofdstuk met betrekking tot de vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak zijn van toepassing na het verstrijken van de termijn van twee jaar bedoeld in § 1.”

 

Wettelijke garantie van overeenstemming:

Er wordt aan herinnerd dat de Koper in het kader van de wettelijke garantie van overeenstemming over een termijn van twee jaar beschikt, te rekenen vanaf de aflevering van het goed, om te handelen jegens PEUGEOT SAVEURS BELUX;

– hij kan kiezen tussen de herstelling of de vervanging van het bestelde Product onder voorbehoud van de kostvoorwaarden voorzien door artikel 1649 quinquies, §2 Burgerlijk Wetboek;

– hij is ervan vrijgesteld het bewijs te leveren van het bestaan van een gebrek aan overeenstemming van het Product binnen de vierentwintig (24) uur na aflevering van het goed, behalve voor tweedehandsgoederen.

 • De wettelijke garantie van overeenstemming is van toepassing, ongeacht de handelsgarantie waaronder het Product mogelijk valt.

De Koper kan besluiten om de garantie tegen de verborgen gebreken van het Product in de zin van artikel 1641 Burgerlijk Wetboek in te roepen. In dat geval kan de Koper kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een prijsvermindering overeenkomstig artikel 1644 Burgerlijk Wetboek.

In geval van een bestaand gebrek aan overeenstemming bij aflevering verbindt PEUGEOT SAVEURS BELUX zich ertoe, in de mate van het mogelijke en redelijke, om:

 • ofwel het Product te vervangen door een identiek product (gelet op de beschikbare voorraad);
 • ofwel het Product te vervangen door een product met een equivalente kwaliteit en prijs (gelet op de beschikbare voorraad);
 • of de prijs van het Product terug te betalen binnen een termijn van 30 dagen volgend op de uitoefening van de wettelijke garantie van overeenstemming door de Koper, indien vervanging door een identiek of equivalent Product onmogelijk blijkt.

Wettelijke vrijwaring voor verborgen gebreken:

PEUGEOT SAVEURS BELUX vrijwaart de verborgen gebreken van het verkochte Product volgens de voorwaarden van artikelen 1641 e.v. Burgerlijk Wetboek.
Aan vier voorwaarden moet worden voldaan:

 1. het gebrek verhindert de Koper ervan om het Product normaal te gebruiken;
 2. op het moment van de aankoop kon de Koper het gebrek waarmee het Product behept is niet ontdekken;
 3. het gebrek mag niet het gevolg zijn van een verkeerd gebruik van het product;
 4. om het voordeel van deze vrijwaring op te eisen, moet de Koper handelen binnen een termijn van twee jaar, te rekenen vanaf de dag waarop hij het gebrek ontdekte.

 

Als aan deze vier voorwaarden voldaan wordt, heeft de Koper de keuze tussen:

 1. het gekochte product teruggeven en zich de betaalde prijs laten terugbetalen;
 2. het product bewaren en een gedeeltelijke terugbetaling van de gestorte prijs vragen.

 

In elk geval kan de aansprakelijkheid van PEUGEOT SAVEURS BELUX niet groter zijn dan de waarde van het/de gekochte Product(en).

 

Handelsgarantie:

Producten aangekocht op de site https://www.be.peugeot-saveurs.com kunnen, naast bovenvermelde wettelijke bepalingen, recht geven op een contractuele garantie. De voorwaarden voor uitoefening hiervan hangen af van de producten. De voorwaarden voor de uitoefening van deze garantie staan nader omschreven in de documenten die aan de Klant worden overhandigd bij overhandiging van het Product.

 

Uitsluiting van garantie:

De garanties zijn niet van toepassing op gebreken die het gevolg zijn van een tussenkomst van de Koper, zoals verkeerd gebruik of een eigen herstelling van het Product.

Hoe de wettelijke garanties uitoefenen?
De Koper kan PEUGEOT SAVEURS BELUX contacteren via e-mail op het adres support-belgium@peugeot-saveurs.com, of per post op het volgende adres:

PEUGEOT SAVEURS BELUX
Atomiumsquare 1, bus 510,
1020 Brussel
België

11.2 Uitbreiding van de garantie

De garanties die door PEUGEOT SAVEURS BELUX aan de Klanten worden toegestaan bovenop de wettelijke garantie van overeenstemming zijn de volgende:

 • Op het maalwerk: onbeperkt. (Met uitzondering van het maalwerk van de Isen-molen waarvoor de garantie 5 jaar is te rekenen vanaf de aflevering van het goed).
 • Op manuele molens: 3 jaar te rekenen vanaf de aflevering van het goed.
 • Op BALTAZ-kurkentrekkers: 8 jaar te rekenen vanaf de aflevering van het goed.

De andere producten of zaken die hierboven niet vermeld staan, zijn onderworpen aan de wettelijke garantie van overeenstemming.

11.3. Uitsluiting

In alle gevallen zijn gebreken en beschadigingen als gevolg van natuurlijke slijtage of een extern ongeluk, nalatigheid, gebrekkig onderhoud, opslag in abnormale omstandigheden, gebrekkig gebruik van dit materiaal of door een productwijziging die door PEUGEOT SAVEURS BELUX niet werd voorzien noch aangeduid, uitgesloten van de garantie.

ARTIKEL 12: BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Informatie op naam

Het doorgeven van informatie op naam in het kader van verkoop op afstand is noodzakelijk, met name voor toegang tot de Webwinkel, de behandeling en de levering van bestellingen en het opstellen van de leverbons en de facturen. De verzamelde gegevens worden verwerkt en bewaard overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992 en Europese Verordening 2016/679/EU van 27 april 2016 (van toepassing sinds 25 mei 2018).

De bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot de tijd die noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het doeleinde dat wordt nagestreefd met de verzameling ervan.

De verwerkingsverantwoordelijke is Christophe Bataillard.

De Gebruiker kan ervoor kiezen om met name commerciële aanbiedingen te ontvangen van PEUGEOT SAVEURS BELUX en/of haar handelspartners.

De Webwinkel maakt gebruik van cookies. Een cookie is een computerbestand dat wordt opgeslagen op de harde schijf van de pc van de Klant. Het is bedoeld om te herinneren aan een eerder bezoek van de Klant aan de Website. Cookies worden door PEUGEOT SAVEURS BELUX enkel gebruikt om de dienstverlening aan de klant te personaliseren. De Klant behoudt de mogelijkheid om cookies te weigeren door zijn internetbrowser te configureren. Dan is het voor hem niet langer mogelijk om de dienstverlening van PEUGEOT SAVEURS BELUX via de Webwinkel te personaliseren.

Bepaalde webpagina’s van de Webwinkel kunnen webbakens bevatten waarmee het aantal bezoekers aan de Website geteld kunnen worden en/of aan PEUGEOT SAVEURS BELUX een bepaald aantal indicatoren bezorgd kunnen worden. Deze Webbakens kunnen gebruikt worden bij sommige van onze partners, in het bijzonder om de doeltreffendheid van de Webwinkel te meten en te verbeteren. De informatie die via deze Bakens verkregen wordt is in elk geval strikt anoniem en maakt het eenvoudigweg mogelijk om statistieken te verzamelen over de bezoeken aan bepaalde pagina’s van de Webwinkel, en dit om de Klanten van onze Webwinkel beter te kunnen bedienen.

Overeenkomstig de geldende nationale en Europese regelgeving beschikt de Gebruiker over een recht op toegang, verbetering, wissing, verzet, beperking en overdraagbaarheid van de informatie die op hem betrekking heeft, dat hij kan uitoefenen door zich te richten tot: support-belgium@peugeot-saveurs.com of tot:

PEUGEOT SAVEURS BELUX
Service Consommateurs
ZA LA BLANCHOTTE
25440 QUINGEY
FRANCE

met opgave van zijn naam, voornaam en het e-mailadres dat hij gebruikt als gebruikersnaam in de Webwinkel.

Om veiligheidsredenen en om elke frauduleuze aanvraag te voorkomen, moet bij dit verzoek een identiteitsbewijs gevoegd worden. Het identiteitsbewijs wordt vernietigd zodra het verzoek behandeld werd.

Elke Gebruiker, en in voorkomend geval zijn wettelijk vertegenwoordiger, kan zich om gerechtvaardigde redenen ook verzetten tegen de verwerking van gegevens die op hem betrekking hebben.

ARTIKEL 13: COMMERCIËLE AANBIEDINGEN EN NEWSLETTERS

PEUGEOT SAVEURS BELUX kan Gebruikers of Klanten commerciële aanbiedingen sturen via e-mail, per post, via sms, telefonisch of via alle webspaces van PEUGEOT SAVEURS BELUX of op sociale netwerken, onder voorhoud van voorafgaande aanvaarding.
De Gebruiker of de Klant heeft op elk moment de mogelijkheid om zich kosteloos te verzetten tegen deze commerciële prospectiemailings door te klikken op de link “uitschrijven” die in elke e-mail te vinden is.

ARTIKEL 14: OVERMACHT

Geen van de Partijen zal tekortgeschoten zijn in haar contractuele verplichtingen, voor zover de uitvoering daarvan vertraagd, belemmerd of verhinderd is door een onvoorziene omstandigheid of overmacht. Er is sprake van overmacht wanneer een gebeurtenis buiten de controle van de schuldenaar om, die redelijkerwijs niet kon worden voorzien toen het contract werd afgesloten en waarvan de gevolgen met gepaste maatregelen niet kunnen worden voorkomen, de uitvoering door de schuldenaar van zijn verplichtingen verhindert. De Partij die door dergelijke omstandigheden getroffen wordt, zal de andere daarvan op de hoogte brengen binnen de tien werkdagen volgend op de datum waarop zij er kennis van gekregen heeft.

De Partijen zullen dan binnen een termijn van één maand bijeenkomen, behalve indien onmogelijk door het geval van overmacht, om het zich voordoen van deze gebeurtenis te onderzoeken en omstandigheden overeen te komen waarin de uitvoering van het contract zal worden verdergezet. Als het geval van overmacht langer dan drie maanden aanhoudt, kunnen de Algemene verkoopsvoorwaarden worden opgezegd door de Benadeelde Partij.

Worden expliciet beschouwd als gevallen van overmacht of onvoorziene omstandigheden, naast diegene die gewoonlijk in de rechtspraak weerhouden worden:

 • De blokkering van vervoers- of bevoorradingsmiddelen, aardbevingen, branden, onweders, overstromingen, bliksem;
 • De stilstand van telecommunicatienetwerken of moeilijkheden eigen aan voor de Koper externe telecommunicatienetwerken.
ARTIKEL 15: GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID

Als een of meer bepalingen van deze Algemene verkoopsvoorwaarden als niet-geldig beschouwd of verklaard worden bij toepassing van een wet, regelgeving of naar aanleiding van een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, dan behouden de andere bepalingen hun werking en toepassingsgebied.

ARTIKEL 16: GEHEEL VAN HET CONTRACT

De Algemene verkoopsvoorwaarden en het overzicht van de bestelling die wordt bezorgd aan de Koper vormen één contractueel geheel en vormen gezamenlijk alle contractuele relaties tussen de Partijen.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten hebben de Algemene verkoopsvoorwaarden voorrang.

Onderhavige voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden door PEUGEOT SAVEURS BELUX. Elke nieuwe versie van de Algemene verkoopsvoorwaarden zal beschikbaar gesteld en aangekondigd worden op de website van de Webwinkel.

ARTIKEL 17: TAAL VAN HET CONTRACT

In het geval dat onderhavige Algemene voorwaarden vertaald worden in een of meer vreemde talen, geldt bij geschillen enkel de Franse tekst.

ARTIKEL 18: TOEPASSELIJK RECHT

Onderhavige Algemene verkoopsvoorwaarden en de contractuele relaties die daaruit voortvloeien tussen PEUGEOT SAVEURS BELUX en de Koper zijn onderworpen aan en vallen onder Belgisch recht, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken.

ARTIKEL 19: GESCHILLEN/BEMIDDELING

Alle geschillen waartoe de aankoop- en verkoopverrichtingen afgesloten bij toepassing van onderhavige Algemene verkoopsvoorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, betreffende zowel de geldigheid als de interpretatie, de uitvoering, de ontbinding, de effecten en gevolgen ervan, en die niet in der minne tussen de verkoper en de klant geregeld kunnen worden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken volgens de voorwaarden van het gemeenrecht.

 

De Koper heeft de mogelijkheid om kosteloos (behoudens eventuele advocaat- en expertisekosten) een beroep te doen op een bemiddelingssysteem met het oog op een minnelijke schikking van alle geschillen, overeenkomstig de artikelen XVI.2, XVI.4 en XVI.21 Wetboek Economisch recht.

Vóór elke bemiddeling moet de Koper rechtstreeks een schriftelijke klacht indienen bij PEUGEOT SAVEURS BELUX op het volgende adres:

PEUGEOT SAVEURS BELUX
Atomiumsquare 1, bus 510,
1020 Brussel
België

Het verzoek tot bemiddeling moet worden ingediend binnen een termijn van één jaar te rekenen vanaf deze schriftelijke klacht op straffe van onontvankelijkheid (artikelen XVI.16, §3 Wetboek Economisch Recht). Er wordt in het bijzonder voorgesteld om zich te wenden tot de Commission de la médiation de la consommation (Commissie voor consumentenbemiddeling) of bij de bestaande sectorale bemiddelingsinstanties waarvan u de gegevens vindt op de website https://www.peugeot-saveurs.com.

Bemiddeling is niet verplicht. Het staat de Koper en PEUGEOT SAVEURS BELUX vrij om de door de bemiddelaar voorgestelde oplossing te aanvaarden of te weigeren.

Adres van de bemiddelaar:

Monsieur Christian Delesalle

Médiateur de la Consommation

FCD

12, rue Euler

75008 Paris.
FRANKRIJK

ARTIKEL 20. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle teksten, toelichtingen, werken, illustraties en afbeeldingen in de Webwinkel zijn uitsluitend eigendom van PEUGEOT SAVEURS BELUX en zijn voorbehouden uit hoofde van het auteursrecht en het intellectuele eigendomsrecht, waardoor elk gebruik zonder de toestemming van PEUGEOT SAVEURS BELUX verboden is. Het opzetten van commerciële links in overtreding van de rechten van PEUGEOT SAVEURS BELUX is strikt verboden.

Gebruikers verbinden zich ertoe om deze inhoud geenszins te gebruiken; elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is strikt verboden en is mogelijk een vorm van plagiaat. Elke vastgestelde overtreding zal vervolgd worden.

ARTIKEL 21: INFORMATIE - KLACHTEN

Voor alle informatie, klachten of vragen over de verkoopsvoorwaarden van PEUGEOT SAVEURS BELUX, de Webwinkel of de Producten zelf, moet de Gebruiker zich via e-mail wenden tot de Klantendienst van de Website door het contactformulier te gebruiken, eventueel met opgave van zijn bestelnummer.

ARTIKEL 22: PRECONTRACTUELE INFORMATIE - AANVAARDING DOOR DE KLANT

Bestellen in de Webwinkel impliceert voor de Gebruiker volledige onderschrijving en aanvaarding van onderhavige Algemene verkoopsvoorwaarden en de betalingsverplichting van de bestelde producten, wat dan ook uitdrukkelijk erkend wordt door de Koper, die er in het bijzonder van afziet zich te beroepen op elk tegenstrijdig document dat niet tegenstelbaar zou zijn aan PEUGEOT SAVEURS BELUX.

 

De Koper erkent dat onderhavige Algemene verkoopsvoorwaarden en alle informatie in artikel VI.45 en VI.46 Wetboek Economisch Recht hem op een duidelijke en begrijpelijke manier zijn meegedeeld alvorens het contract af te sluiten, in het bijzonder de volgende informatie:

 • de essentiële kenmerken van het Product,
 • de prijs van de Producten en de bijhorende kosten,
 • indien het contract niet onmiddellijk wordt uitgevoerd, de datum waarop of de termijn waarbinnen PEUGEOT SAVEURS BELUX zich ertoe verbindt om het Product te leveren,
 • informatie over de identiteit van PEUGEOT SAVEURS BELUX, haar postadres, telefoonnummer, elektronische contactgegevens en activiteiten, als die niet blijken uit de context,
 • de informatie over wettelijke en contractuele garanties en de voorwaarden voor de uitwerking daarvan,
 • de functies van de digitale inhoud en in voorkomend geval de interoperabiliteit daarvan;
 • de mogelijkheid om een beroep te doen op conventionele bemiddeling in geval van geschillen.